EU-tasoiset kehittämissuositukset

Yhteenveto

Waterways Forward-projekti on toteutunut EU:n Interreg IVc rahoitusohjelman rahoittamana. Projektin tarkoituksena oli löytää mahdollisuuksia sisävesireittien hyödyntämiseen aluekehityksen voimavarana. 17 projektipartneria 13 Euroopan maasta etsi mahdollisuuksia, joilla sisävesireittien rooli ja merkitys Eurooppa 2020 ohjelman toteutuksessa tulisi huomioiduksi kestävää kehitystä tukevalla tavalla. Lisäksi on kiinnitetty huomiota kehittämispolitiikan aukkoihin ja esteisiin, joita poistamalla vesiteiden kehittämispotentiaali pystytään hyödyntämään.

Suositus 1 EU:n politiikka ja sääntely

 • EU:n laadittava linjaukset (white paper) sisävesireittien kehittämisestä tulevaisuudessa siten että huomioidaan vesistöjen moninaiskäytön periaate.
 • Selkeytetään ja varmistetaan EU:n ympäristölainsäädännön soveltamista vesireittejä koskevissa kysymyksissä.
 • Kytketään sisävesiliikenteen ja -reittien kehittäminen tiiviimmin meripolitiikkaan (maritime policy).

Suositus 2 EU:n rahoitusohjelmat

EU:n rahoituksen kohdentaminen koskien

 • Vieraslajien vastaista kamppailu vesireiteillä koko EU:n alueella yhteisiä menetelmiä ja toimintamalleja hyödyntäen.
 • Vesistöjen biodiversiteetin edistäminen siten että samalla tuetan vesiliikenteen kehittämistä.
 • Alueiden kestävän kehityksen tukeminen vesistöjä ja vesireittejä hyödyntämällä

Vuosien 2014-2020 rahoitusohjelmien valmistelu koskien:

 • Sisävesireittien kehittäjiä ja hallinnoijia tulee kuulla sidosryhminä osana ohjelmavalmistelua.
 • Ohjelmissa huomioidaan vesistöjen moninaiskäyttö mahdollisuutena tukea kestävää kehitystä ja talouskasvua

Suositus 3 Tutkimuksen ja kehitystoiminnan edistäminen

 • Tukea logistiikka-alan innovaatiotoimintaan rahtikuljetuksen ratkaisujen kehittämiseen erityisesti pienemmillä sisävesireiteillä.
 • Tukea uuden teknologian käyttöönottoon vesiteiden infrastruktuurien hallinnan tehokkuuden lisäämiseksi.
 • Tukea ja kannustimia tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kolmoiskierre (triple helix) mallin ja klusterikehityksen vahvistamiseksi vesiteiden kehittämisessä.

Suositus 4 Eurooppa 2020 ympäristöpolitiikka ja luonnonvarojen tehokas käyttö

 • Tunnistetaan ja vahvistetaan vesiteiden roolia ja arvostusta laaja-alaisten ekosysteemipalvelujen tarjoajina yhteiskunnassa.
 • Tuetaan vesiteiden käyttöön liittyviä aloitteita, joilla ehkäistään ilmastonmuutosta ja sopeudutaan siihen. Näitä ovat ympäristöystävällinen kuljetuslogistiikka, uusiutuvat energialähteet ja tulvasuojelu.
 • Rahoitusohjelmat vesiteiden käyttäjien ympäristötietoisuuden ja ympäristöystävällisen toiminnan edistämiseen mm. alusten ympäristövaikutusten pienentämiseksi.
 • Vesiteiden merkityksen tunnistaminen ja rahoitus vesiteiden kehittämisen osana vihreää infrastruktuuria taloudellisen kasvun, luonnonresurssien ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi.

Suositus 5 Energiapolitiikka

 • Kaupunginjohtajaneuvoston (Covenant of Mayors, COM) jäsenkaupunkien tukeminen energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisessä siltä osin kuin tämä liittyy vesiteiden tehostettuun hyödyntämiseen.

Suositus 6 Liikenne ja saavutettavuus

 • EU:n ja kansallisen liikennepolitiikan yhteydessä ja tukimuotoja arvioitaessa on otettava huomioon sisävesireittien merkitys ekosysteemipalvelujen tuottajana.
 • Luodaan kannustimia ja tarjotaan tukea, jonka avulla helpotetaan kuljetusten siirtämistä tieliikenteestä vesireiteille ja edistetään eri kuljetusmuotojen joustavaa hyödyntämistä (multimodaalisuus).
 • Huomioidaan vesireittien rooli virkistyskäytön reittien tarjoajana siellä missä on mahdollista kehittää virkistyskäyttöä kanava- ja jokialueilla ja tuetaan kaupunkien välisten reitistöjen kehittämistä.
 • Varmistetaan eri kuljetusmuotojen tasapuolinen kilpailuasetelma EU:n alueella.
 • Tuetaan ympäristöystävällisen sisävesirahtiliikenteen kehittämistä.

Suositus 7 Kulttuuripolitiikka

 • Sisävesireittien kulttuurihistoriallisen merkityksen tunnistaminen EU:n tasolla ja tämän kulttuuriperinnön taloudellinen hyödyntäminen.
 • Vuorovaikutuksen lisääminen Euroopan kulttuuriperinnön kehittämisen ja vesitiekehittämisen välillä sekä yhteyksien rakentaminen EU:n ulkopuolisiin maihin.
 • Vesireitteihin perustuvan matkailun ja matkailusisältöjen kehittäminen ja viestintä uuden median keinoin.

Suositus 8 Eurooppa 2020 - työpaikat ja osaaminen

Erilaiset tukimuodot ja rahoitus vesiteiden ja alueiden kehittämiseen.

 • Elinikäisen oppimisen ohjelmien liittäminen vesiteiden kehittämiseen
 • Vesiteiden hyödyntämiseen erikoistuneiden sosiaalisten yritysten kehittäminen siten, että luodaan koulutus-, harjoittelu- ja työmahdollisuuksia erityisryhmille kuten nuorille, pitkäaikaistyöttömille ym.
 • Vapaaehtoistoiminnan tukeminen vesiteiden hyödyntämiseksi.

Suositus 9 Eurooppa 2020 alueelliset sopimukset

 • Alueiden komitean valmistelussa on syytä ottaa huomioon ja sisällyttää erityismaininnalla vesiteiden merkitys kestävän kehityksen mahdollistajana alueilla.

Suositus 10 Sisävesireittien kehittäminen ja markkinointi

 • Vesiteiden käytön edistämisorganisaation luominen EU-laajuisena siten että promootiotoimintaan kuuluvat rahtiliikenne, matkustajaliikenne sekä vesiteiden virkistyskäyttö.
 • Kansallisten toimijoiden kannustaminen panostamaan vesiteiden kehittämiseen ja tiedon jakamista koskien erityisesti yritystoiminnan tarpeita ja kehittämismahdollisuuksia.
 • Yritysten innovaatiotoiminnan kannusteet ja tuki vesiliikenteen ja reittien kehittämiseen erityisesti maaseutualueilla.

Suositus 11 Hallintomallien kehittäminen

Vesiteiden kehittämiseen ja hallintoon on monia erilaisia malleja eikä yleispätevää mallia ole mahdollista kehittää. Vesireitit kuitenkin tyypillisesti ylittävät hallinnollisia rajoja (kunnat, maakunnat, kansalliset rajat) ja siten asettavat haasteen hallinnon ja kehittämisen yhteistyölle. Hallinnollisia rajoja ylittävään yhteistyöhön ja koordinaatioon on välttämätöntä kehittää ja arvioida kehittämismalleja erityisesti valtakuntien rajoja ylittävien vesireittien ja yhteistyön osalta.

Käännös suuntaa-antava. Englanninkielinen versio tässä.